telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

vergunningplicht 500 kg koerier

vergunningplicht 500 kg koeriervakdiploma


De vergunningplicht als koerier of transportondernemer geldt voor vrachtauto's met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Wilt u als koerier of transportondernemer een onderneming starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan dient u als koerier of transportondernemer een vergunning aan te vragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen voor derden.

 

vergunningsplicht 500 kg koerier (NIWO)
In dit geval mag het wagenpark van het koeriersbedrijf geen groter laadvermogen op het kenteken hebben dan 500 kilo, dit gewicht van maximaal 500 kilo geld ook als er een aanhanger achter een wagen hangt, dus het totaal wat vermeld staat op de kenteken bewijzen is nooit meer dan 500 kilo..

 

Drie eisen voor het verkrijgen van een transportvergunning
U komt in aanmerking voor een binnenlandse vergunning als u voldoet aan drie kwalitatieve eisen. Een Eurovergunning kunt u aanvragen als u een binnenlandse vergunning bezit. Beide vergunningen kunt u ook tegelijkertijd aanvragen. Naast deze eisen is een inschrijving in het handelsregister van de KvK nodig.

Kredietwaardigheid: u toont aan over voldoende financiële middelen te beschikken voor een correcte start en voortgang van de onderneming.

Vakbekwaamheid: u toont dit aan met het vakdiploma beroepsgoederenvervoer van de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB).

Betrouwbaarheid: u toont dit aan met een verklaring omtrent het gedrag (VOG), die u via de gemeente kunt aanvragen.

Geldigheidsduur
De binnenlandse vergunning is onbeperkt geldig. De vergunning voor grensoverschrijdend vervoer, de Eurovergunning, is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd. De geldigheidsduur van de Eurokopieën is gelijk aan die van het originele exemplaar. Als niet meer aan de gestelde eisen wordt voldaan, trekt de NIWO de vergunning in.

 

De Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Wilt u een bedrijf starten in het beroepsgoederenvervoer over de weg, dan moet u dus eerst een Eurovergunning aanvragen bij de NIWO. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. Het laadvermogen staat vermeld op het kentekenbewijs. Niet alleen vrachtauto's, maar ook bestelauto's zijn vanwege hun laadvermogen in veel gevallen vergunningplichtig.


Bent u in bezit van de Eurovergunning dan kunt u voor uw voertuigen vergunningbewijzen (ook wel: gewaarmerkte afschriften) aanvragen. Met een Eurovergunningbewijs aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan worden binnen de grenzen van de Europese Unie, alleen aan cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen gesteld. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren, dan heeft u naast de Eurovergunning aanvullende ritmachtigingen nodig of een CEMT-vergunning. De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd.

 

transport vergunning vrijstelling

vakdiplomaEr zijn geen mogelijkhedenom vrijstellingen te krijgen voor de transport vergunning. Wel is het mogelijk om een vrijstelling te krijgen voor (delen van) de vakbekwaamheidseis. Ten eerste kun je mogelijk op basis van eerder gevolgde opleidingen voor sommige modules van het examen voor de transport vergunning vakbekwaamheid vrijstellingen krijgen. Dit is een beslissing die genomen wordt door het examenbureau. Meer over deze vorm van vrijstelling voor de vakbekwaamheid van de transport vergunning kun je vinden onder examen in het menu hierboven.

Ten tweede is er de wet wegvervoer goederen. Indien als gevolg van overlijden of lichamelijke of wettelijke onbekwaamheid van de vervoersmanager niet meer wordt voldaan aan de eis van vakbekwaamheid, zal de NIWO in individuele gevallen op een daartoe strekkende aanvraag ten behoeve van een voortzetting van de onderneming, een persoon vrijstellen van het afleggen van het examen van vakbekwaamheid. Dit verzoek kan uitsluitend worden gedaan door de persoon die aantoont dat hij voor een periode van tien jaar voorafgaand aan 4 december 2009 in de desbetreffende onderneming een leidinggevende functie heeft bekleed, en die onderneming in die periode de beschikking heeft gehad over een communautaire vergunning.

 

transport vergunning (ver)huren

Een transport vergunning kunt u niet (ver)huren, een vergunning is gebonden aan een bepaalde onderneming en mag niet door derden worden gebruikt. Met enige regelmaat verschijnen er ook publicaties waarin vakdiploma's (ook wel getuigschriften van vakbekwaamheid genoemd) voor het beroepsgoederenvervoer te huur worden aangeboden. Het (ver)huren van vakdiploma's veronderstelt dat er sprake is van een (tijdelijke) situatie waarbij de vakbekwame persoon niet permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten binnen een onderneming. De NIWO acht onder deze omstandigheden op voorhand niet aannemelijk dat op de juiste wijze aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan, zodat een aanvraag om vergunning kan worden afgewezen of een bestaande vergunning kan worden ingetrokken.

Volgens de Wet Wegvervoer Goederen ('WWG') dient u over de NIWO Eurovergunning te beschikken als u:
1. beroepsgoederenvervoer verricht tegen betaling; en
2. uw kentekenbewijs een laadvermogen van meer dan 500kg vermeldt.

 

transport vergunning cursus

Bij tlec kunt u terecht voor de het getuigschrift beroepsvervoer waarmee u uw niwo transport vergunning kunt aanvragen. Op deze pagina willen wij u wegwijs maken hoe u de transport vergunning kunt verkrijgen en op deze website hoe de opleiding voor de transport vergunning werkt.