telefoon: +31 348 470 894Email: info@eigen-rijder-worden.nl

eigen rijder worden

eigen vervoer

eigen rijder in het eigen vervoer

Met regelmaat lezen wij dat een zzp-chauffeur in het eigen vervoer wel zou mogen zonder eigen vergunning. Onze mening is hierin anders. Een duidelijkheid is hier nog steeds niet over. Het is voor een stuk ook hoe men de wet leest uiteraard. Het is wachten op de eerste boetes en rechtzaken hierover wellicht. Hieronder is onze visie over de wetgeving. Met name de definitie van de vervoerder is een gevaarlijke volgens ons. De vraag is namelijk ook wie kan aansprakelijk worden gesteld als het mis gaat. Wat gaat er gebeuren als u als zzper schade veroorzaakt aan auto en de lading. Als u als zzper daarvoor wordt aansprakelijk gesteld door de (eigen vervoer) opdrachtgever, was het transport dus voor uw rekening en risico. En zoals altijd, het gaat altijd goed, tot het een keer goed misgaat.

 

De wet wegvervoer goederen geeft onder andere drie definities:
vervoerder: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid of de maatschap voor wiens rekening en risico het beroepsvervoer of het eigen vervoer wordt verricht;
beroepsvervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat tegen vergoeding van een of meer derden wordt verricht, niet zijnde eigen vervoer;
eigen vervoer: vervoer van goederen met een of meer vrachtauto's dat voor eigen rekening wordt verricht dan wel als werkzaamheid van ondersteunende aard die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten;

Als je kijkt naar de definitie van eigen vervoer, valt de zzp daar niet onder volgens ons.
Ik heb als zzp-er namelijk een eigen ondernemerneming, en het vervoer dat ik dan verricht is dan niet voor eigen rekening, wat het transport ervan is voor mijn zzp-bedrijf geen kost, maar een opbrengst. Ik leef van vervoeren van die goederen. Daarnaast is mijn hoofdactiviteit van mijn zzp-bedrijf goederen voor een ander bedrijf van a naar b brengen. Dat is dan toch ook geen direct samenhang met de overige bedrijfsactiviteiten.

Artikel 2.11 wet wegvervoer goederen
1. Het is een vervoerder verboden vervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto's die niet bij hem in dienstbetrekking zijn.

 

 

 

 

Aan de inhoud van deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De adviezen worden slechts als algemeen voorbeeld gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.